บ้านพักนายทหารโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

งานโครงสร้างและระบบทางวิศวกรรม

งานสร้างบ้านพักนายทหารโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี

งานติดตั้งระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อโรค

เคมีภัณฑ์

ติดตั้งระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อโรคในแหล่งน้ำประปาของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ปรับปรุงคลินิกทันตกรรม

งานโครงสร้างและระบบทางวิศวกรรม

ดำเนินการปรับปรุงคลินิกทันตกรรม

งานติดตั้งไม้ระแนงบังแสงแดด

งานโครงสร้างและระบบทางวิศวกรรม

ติดตั้งไม้ระแนงบังแสงแดด

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาท่าอากาศยาน

งานโครงสร้างและระบบทางวิศวกรรม

เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำให้กับกรมท่าอากาศยาน

โครงการปรับปรุงระบบหอผึ่งเย็น

งานโครงสร้างและระบบทางวิศวกรรม

ปรับปรุงระบบหอผึ่งเย็นและงานท่อส่งน้ำรวมถึงถังกรองน้ำอ่อนให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ฯ