บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรที่ไม่มีขีดจำกัดความสามารถใดๆ ในการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิศวกรรม, เคมีอุตสาหกรรมแบบครบวงจร รวมถึงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานของเรามี 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร(สำนักงานใหญ่), ชลบุรี, ภูเก็ตและเชียงใหม่

  • งานโครงสร้างและ
    ระบบทางวิศวกรรม

  • เคมีภัณฑ์

  • งานบริการ

  • ห้องปฏิบัติการ

ก้าวหน้าอย่างมีคุณธรรม เติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างสรรค์งานและการบริการที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า สู่ความเจริญเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืนโดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลกอนาคต

พันธกิจ

มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานคุณธรรม และการจัดการsที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับขยายหน่วยงานขององค์กรให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

มาตรฐานที่เราได้รับ