ปรับปรุงคลินิกทันตกรรม

งานโครงสร้างและระบบทางวิศวกรรม

ดำเนินการปรับปรุงคลินิกทันตกรรม