บ้านพักนายทหารโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

งานโครงสร้างและระบบทางวิศวกรรม

งานสร้างบ้านพักนายทหารโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี