งานติดตั้งระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อโรค

เคมีภัณฑ์

ติดตั้งระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อโรคในแหล่งน้ำประปาของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง